Suomen nälkäänäkevienyhdistys ry:n toiminta historiaa eduskuntaan valokuvin, terveisin Eero Antero Seppänen


SÄÄNNÖT

1. NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen Nälkäänäkevien yhdistys ry. ja sen kotipaikka on
Suomussalmen kunta.

2. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on nälän poistaminen Suomesta ia heikompiosaisten
aseman yleisten edellytysten kohentaminen sekä heidän keskinäisen
yhteistoimintansa kehittäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- kerää ia välittää tietoa heikompiosaisten olosuhteista ja taloudellisesta
tilanteesta
- järjestää keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia
- tekee aloitteita ja laatii kannanottoja sekä toimii muilla
vastaavanlaisilla tavoilla
Toimintansa tukemiseksi yhdistys
- voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, harjoittaa kahvila-ja
ravintolatoimintaa, toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä saatuaan
asianomaisen luvan. Yhdistyksen toiminnan tavoitteena ei ole taloudellisen
hyödyn tuottaminen jäsenille
- voi hankkia ja hallita sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista
kiinteää ia irtainta omaisuutta

3. YHDISTYKSEN JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi pääsee Suomessa asuva henkilö, joka tuntee huolta ja
kantaa vastuuta ihmisten taloudellisesta ja henkisestä hyvinvoinnista.
Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet. Jäsenet maksavat vuosittaisen
jäsenmaksun, jonka suuruuden päättää syyskokous Jäsen voi erota
yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti. yhdistyksen hallitukselle
tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen
kokouksen pöytäkirjaan Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa, jos tämä
- on jättänyt jäsenmaksun suorittamatta yhdistykselle vuotta pidemmältä
alalta tai
- toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta tai menettelyllään yhdistyksessä
tai sen ulkopuolella tuntuvasti. vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa.
Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Tullakseen voimaan on
erottamispäätös tehtävä kahdessa perättäisessä hallituksen kokouksessa
2/3:lla annetuista äänistä.

4 YHDISTYKSEN HALLINTO JA TOIMIHENKILOT

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu
puheenjohtaja mukaan lukien vähintään kolme (3) ja enintään (7) jäsentä
Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja
muut tarvittavat toimihenkilöt Hallitus voi asettaa työryhmiä ja
toimikuntia.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä.
sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat
ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan kanta, vaaleissa kuitenkin arpa.
Yhdistyksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus ja puhevalta hallituksen
kokouksissa.
Hallituksen tehtävänä on:
- toimia yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi
- panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset
- ratkaista yhdistyksen jäsenkysymykset
- pitää jäsenluetteloa
- hoitaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta yhdistyksen tarkoitusperien
kannalta edullisimmalla tavalla
- kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella, laatia ja esittää
käsiteltävät asiat yhdistyksen varsinaisille ja ylimääräisille kokouksille
- päättää hallituksen jäsenten keskinäisestä työnjaosta
- hoitaa tarvittava tiedotus jäsenistölle
- ylläpitää yhteyksiä muihin vastaaviin yhdistyksiin ja muuhun vastaavaan
toimintaan
- nimetä avukseen tarvittavat toimihenkilöt ja toimikunnat
- toimia kantajana ja vastaajana yhdistyksen puolesta
- huolehtia sihteerin ja rahastonhoitajan vaihtuessa heidän hoidossaan
olleen omaisuuden tarkastuksesta
- tehdä kalenterivuosittain tilinpäätös ja hallintoa koskevat muut
tarpeelliset asiakirjat ja jättää ne tilintarkastajille viimeistään kahta
viikkoa ennen kevätkokousta.

Hallitus on toiminnastaan vastuussa yhdistyksen kokoukselle.

5. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja,
jompikumpi yhdessä joko sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous
loka-marraskuussa hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana. Yhdistyksen
kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu 1ähetetään kirjeitse
jäsenille tai julkaistaan valtakunnallisessa lehdessä. vähintään seitsemän
(7) päivää ja enintään 14 päivää ennen kokousta. Tarvittaessa voidaan pitää
ylimääräinen kokous, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään
yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä. sitä hallitukselta
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Päätäntäoikeutta
yhdistyksen kokouksissa käyttävät 1äsnäolevat jäsenet, kukin yhdellä
äänellä. Valtakirjalla ei voi äänestää. Päätökset tehdään yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
- vahvistetaan kokouksen työjärjestys
- käsitellään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä
kalenterivuodelta
- kuullaan edellisen vuoden tilinpäätös sekä tilintarkastajien kertomus
tileistä ja hallinnosta
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
- vahvistetaan kokouksen työjärjestys
- käsitellään yhdistyksen talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavalle
vuodelle
- päätetään Jäsenmaksun suuruudesta
- valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
- valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varatilintarkastajaa
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikä1i yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksen
käsiteltäväksi, on hänen siitä. kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle
viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää.

7. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYRSEN PURKAMINEN

Suomen Nälkäänäkevien Yhdistys ry,n Tilinnumero : FI42 8000 1570 2670 48
Puheenjohtaja: Eero Antero Seppänen

Eduskunta sai joululahjansa ja Outi Ojala vastaanotti.


Eduskunta sai joulurisut köyhien huonosta kohtelusta.


Kansanedustajat nälkämaata puolustamaan yhdessä.


Ministeri Iiro Viinanen on saanut leipää neuvoksen kädestä


Neuvos näki nälkää työtehokurssikeskuksessa Rajamäellä.


Nälkäänäkevien asialla eduskunnassa käynti.


Nälkäänäkevien asialla eduskunnan edessä.


Nälkäänäkevien asialla eduskunnassa kansanedustaja Osmo Polvinen todistaa.


Valtionvarainministeri Iiro Viinanen sai kaksi pussilista leipää.