Suomen Nälkäänäkevien yhdistys ry:n säännötSÄÄNNÖT

1. NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen Nälkäänäkevien yhdistys ry. ja sen kotipaikka on Suomussalmen kunta.

2. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on nälän poistaminen Suomesta ia heikompiosaisten aseman yleisten edellytysten kohentaminen sekä heidän keskinäisen yhteistoimintansa kehittäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- kerää ia välittää tietoa heikompiosaisten olosuhteista ja taloudellisesta tilanteesta
- järjestää keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia
- tekee aloitteita ja laatii kannanottoja sekä toimii muilla vastaavanlaisilla tavoilla
Toimintansa tukemiseksi yhdistys
- voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, harjoittaa kahvila-ja ravintolatoimintaa, toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä saatuaan asianomaisen luvan. Yhdistyksen toiminnan tavoitteena ei ole taloudellisen hyödyn tuottaminen jäsenille
- voi hankkia ja hallita sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ia irtainta omaisuutta

3. YHDISTYKSEN JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi pääsee Suomessa asuva henkilö, joka tuntee huolta ja kantaa vastuuta ihmisten taloudellisesta ja henkisestä hyvinvoinnista.
Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet. Jäsenet maksavat vuosittaisen jäsenmaksun, jonka suuruuden päättää syyskokous Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti. yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa, jos tämä
- on jättänyt jäsenmaksun suorittamatta yhdistykselle vuotta pidemmältä alalta tai
- toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta tai menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella tuntuvasti. vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa.
Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Tullakseen voimaan on erottamispäätös tehtävä kahdessa perättäisessä hallituksen kokouksessa 2/3:lla annetuista äänistä.

4 YHDISTYKSEN HALLINTO JA TOIMIHENKILOT

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja mukaan lukien vähintään kolme (3) ja enintään (7) jäsentä Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt Hallitus voi asettaa työryhmiä ja toimikuntia.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä. sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, vaaleissa kuitenkin arpa.
Yhdistyksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus ja puhevalta hallituksen kokouksissa.
Hallituksen tehtävänä on:
- toimia yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi
- panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset
- ratkaista yhdistyksen jäsenkysymykset
- pitää jäsenluetteloa
- hoitaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta yhdistyksen tarkoitusperien kannalta edullisimmalla tavalla
- kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella, laatia ja esittää käsiteltävät asiat yhdistyksen varsinaisille ja ylimääräisille kokouksille
- päättää hallituksen jäsenten keskinäisestä työnjaosta
- hoitaa tarvittava tiedotus jäsenistölle
- ylläpitää yhteyksiä muihin vastaaviin yhdistyksiin ja muuhun vastaavaan toimintaan
- nimetä avukseen tarvittavat toimihenkilöt ja toimikunnat
- toimia kantajana ja vastaajana yhdistyksen puolesta
- huolehtia sihteerin ja rahastonhoitajan vaihtuessa heidän hoidossaan olleen omaisuuden tarkastuksesta
- tehdä kalenterivuosittain tilinpäätös ja hallintoa koskevat muut tarpeelliset asiakirjat ja jättää ne tilintarkastajille viimeistään kahta viikkoa ennen kevätkokousta.

Hallitus on toiminnastaan vastuussa yhdistyksen kokoukselle.

5. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä joko sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu 1ähetetään kirjeitse jäsenille tai julkaistaan valtakunnallisessa lehdessä. vähintään seitsemän (7) päivää ja enintään 14 päivää ennen kokousta. Tarvittaessa voidaan pitää ylimääräinen kokous, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä. sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Päätäntäoikeutta yhdistyksen kokouksissa käyttävät 1äsnäolevat jäsenet, kukin yhdellä äänellä. Valtakirjalla ei voi äänestää. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
- vahvistetaan kokouksen työjärjestys
- käsitellään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta
- kuullaan edellisen vuoden tilinpäätös sekä tilintarkastajien kertomus tileistä ja hallinnosta
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
- vahvistetaan kokouksen työjärjestys
- käsitellään yhdistyksen talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle
- päätetään Jäsenmaksun suuruudesta
- valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
- valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varatilintarkastajaa
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikä1i yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä. kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää.

7. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYRSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä. yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen rnääräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.